وقتی غذا می‌خورم:

بسم الله می‌گویم.

با دست راست غذا می‌خورم.

از جلوی خودم غذا می‌خورم.

بعد از خوردن غذا الحمدلله می‌گویم.