صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی زندگی کودک مسلمان نمازهای پنجگانه را در مسجد می‌خوانم.

نمازهای پنجگانه را در مسجد می‌خوانم.

از عبدالله بن مسعودس روایت است که گفت : «هر کسی دوست دارد فردا در حالیکه مسلمان است با خداوند روبه رو شود این نمازها را در جایی که برای خواندن آن فرا خوانده می‌شود ـ یعنی در مسجد ـ بخواند.

نمازها

تعداد رکعت‌ها

سنت‌های ‌موکده قبل از نماز فرض

سنت‌های موکده بعد از نماز فرض

فضیلت مواظبت بر سنت‌های موکده:</span></p><p><span class=“matn ”>

صبح

2

2

.............

پیامبر <span class=“symbol ”>ج</span >: «هر کسی در شبانه روز دوازده رکعت نماز (سنت) بخواند خداوند برای او خانه‌ای در بهشت می‌سازد».</span></p><p><span class=“matn ”>

ظهر

4

2 یا 4

2

عصر

4

.............

...........

مغرب

3

.............

2

عشاء

4

.............

2