وقتی بخواهم وضو بگیرم:

۱- در قلبم نیت وضو را می‌آورم.

۲- بسم الله می‌گویم.

۳- دست‌هایم را سه بار تا مچ می‌شویم.

۴- سه بار آب در دهان و بینی‌ام می‌زنم.

۵- صورتم را سه بار می‌شویم.

۶- هر دو دستم را سه بار تا آرنج می‌شویم.

٧- سر و گوش‌هایم را یک بار مسح می‌نمایم.

۸- پاهایم را سه مرتبه تا قوزک می‌شویم.

٩- ترتیب مذکور را رعایت می‌کنم.

۱۰- و در استفاده از آب اسراف نمی‌کنم.