صفحه نخست آداب و رسوم اسلامی زندگی کودک مسلمان هنگام بیرون‌آمدن از دستشویی:

هنگام بیرون‌آمدن از دستشویی:

ابتدا پای راستم را بیرون می‌گذارم و می‌گویم:

«غُفْرانَكَ» [۳]. «آمرزش تو را می‌جویم».

[۳] أهل السنن بجز النسائی آن را در کتاب: «عمل الیوم واللیلة» روایت کرده‌اند، [نگا: تخریج زاد الـمعاد ۲/۳۸٧].