هنگام ورود به دستشویی:

ابتدا با پای چپ وارد می‌شوم و می‌گویم:

«بِسْمِ اللهِ، اللهُمَّ إِنّي أعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ والخبائِثِ» [۲].

«بسم الله بار خدایا از شیاطین و از پلیدی‌ها به تو پناه می‌برم».

[۲] البخاری ۱/۴۵، و مسلم۱/۲۸۳، به اضافه (بسم الله) در اولش سعید بن منصور آن را روایت کرده است، [نگا: فتح الباری ۱/۲۴۴].