فصل:

دارقطنی از ابی ابن كعبس روایت می¬كند: پیامبرج در مورد قول خداوند: ﴿لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞ فرمود: آن نگریستن بسوی وجه خداوند عزوجل می-باشد [۱۰۱]. كعب ابن عجره از پیامبرج در مورد قول خداوند ﴿لِّلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ ٱلۡحُسۡنَىٰ وَزِيَادَةٞ روایت كرد كه او فرمود: ﴿زِيَادَةٞ نگریستن به صورت خداوند تبارک و تعالی می¬باشد [۱۰۲].

[۱۰۱] دارقطنی در سننش در (الرؤیة): (۱۸۳). [۱۰۲] سیوطی در الدر المنثور: (۴/۲۵۷)