فصل:

عبدالله ابن عمرو بن عاص برای مروان بن حكم امیر مدینه گفت: خداوند برای عبادتش، ملائكه را به گونه¬های مختلف خلق كرد، در بین آنها ملائكه¬ای هستند كه از روزیكه آنها را خلق كرد تا روز قیامت برای او قیام می¬كنند [و نیز] ملائكه¬ای كه از روزی كه خلقشان كرده¬ است تا روز قیامت در ركوع و خشوع خواهند بود و ملائكه‌ای كه از لحظه¬ی خلقتشان تا روز قیامت در سجده¬اند، و وقتی روز قیامت فرا می رسد [خداوند] تعالی بر آنها تجلی می¬كند، و آنها بسوی وجه كریمش ¬نگریسته و می¬گویند: پاک هستی، آنچنان كه حق عبادتت بود ترا عبادت نكردیم [۱۰۰].

[۱۰۰] ابن عساكر در تهذیب تاریخ دمشق: (۳/۱۳۳)، و بخاری در التاریخ الكبیر: (۱۵۱۷).