فصل:

ابن عباس ب برای مسلمانان خطبه¬ای خواند و گفت: رسول الله ج فرمود: برای هر پیامبری دعایی است كه خداوند آن را در دنیا تعجیل می¬دهد و من دعای خود را برای شفاعت امتم در روز قیامت نگه داشته¬ام، به نزد درب بهشت می¬روم و حلقه¬ی درب را می¬گیرم و می¬كوبم، گفته می¬شود: تو كیستی؟ می¬گویم: من محمد هستم و نزد پروردگارم آمده¬ام، و او بر كرسی و یا تختی بر من تجلی می¬كند و من برای او به سجده می¬افتم [۹۸]. از ابن عباس ب از پیامبر ج آمده است: همانا اهل بهشت پروردگارشان تبارک و تعالی را هر روز جمعه در ریگهایی از كافور می¬بینند و محل نشستن كسی [به خداوند] نزدیكتر است كه [در دنیا] در روز جمعه و صبحها به سوی [کسب رضای] او سبقت گرفته باشد [۹۹].

[۹۸] الهندی در كنزل العمال: (۳۹۷۵۴) و احمد در المسند:- طبعة الدار – (۲۵۴۶). [۹۹] الآجری در الشریعة: (۲۶۵).