فصل:

اما حدیث عماره بن رویبه از پدرش، گفت: پیامبر ج به ماه شب بدر نگریست و فرمود: شما پروردگارتان را خواهید دید همانگونه كه این ماه را می¬نگرید و در دیدن او ازدحام نمی كنید، و اگر توانستید قبل از طلوع خورشید [و بعد از نماز صبح] و قبل از غروبش [بعد از نماز عصر] نماز نخوانید [۹۳].

[۹۳] بخاری در صحیحش: (۵۵۴)، و ابو داود در سننش: (۴۷۲۹)، و ترمذی در سننش: (۲۵۵۱)، و ابن ماجه در سننش: (۱۷۷)، و احمد در المسند: (۴/۳۶۰)، و طبعة الدار آن: (۱۹۲۱۱)، و بیهقی در سنن الكبری: (۱/۳۵۹)، و الطبرانی در المعجم الكبیر: (۲/۳۳۲)، و ابن حجر در فتح الباری: (۲/۳۳) و (۸/۲۹۷)، و الزبیدی در اتحاف السادة المتقین: (۲/۱۱۸) و (۱۰/۵۵۴)، و الحمیدی در المسند: (۷۷۹).