فصل:

حدیث زید بن ثابت س كه امام احمد / آن را روایت كرده است: او گفت: پیامبر به او دعایی یاد داد و به او امر كرد تا از اهلش تعهد بگیرد هر روز [آنرا بخوانند]؛ فرمود: وقتی كه صبح می¬كنی بگو: لبیک خداوندا، لبیک، و تو را یاری می كنم و خیر در دست توست و از تو و بسوی توست، خداوندا [هر] آنچه سخنی گفته¬ام یا نذری كرده¬ام یا سوگندی خورده¬ام اراده تو بر آن پیشی داشته است، آنچه كه بخواهی می¬شود و آنچه نخواهی نمی¬شود و هیچ حول و قوتی نیست بجز به [اجازه یا اراده] تو [و] همانا تو بر هر چیزی توانایی، خداوندا! هر صلواتی كه فرستاده¬ام بر كسی فرستاده¬ام كه تو صلوات فرستاده¬ای و هر لعنتی كه كرده¬ام بر كسی بوده¬است كه تو لعنت كرده¬ای، تو وَلی من در دنیا و آخرت هستی، مرا مسلمان بمیران و به صالحین ملحق كن، خداوندا خشنودی ترا بعد از قضا و قدر تو می¬خواهم و [همچنین] راحتی زندگی بعد از مرگ، و لذت نگریستن به تو، و شوق لقای تو [را می¬خواهم]؛ و خداوندا از فلاكت ضرر رساننده و فتنه¬ی گمراه كننده، به تو پناه می‌برم، از اینكه ظلم كنم یا مظلوم واقع شوم یا [بر حق كسی] تجاوز نمایم [و یا برحقم] تجاوز شود [و] یا اینكه خطای باطل كننده[ی اعمال نیک مرتكب شوم و] یا گناهی كه تو آنرا نیامرزی [نیز به تو پناه می¬برم]، خداوندا! آفریدگارِ آسمانها و زمین و عالِم [عالَم] غیب و آشكار، دارای جلال و بخشش، همانا من با تو پیمان می¬بندم و [وجود] تو را گواهی می¬دهم و شهادت تو [بر این مطلب] برای من كافی است، همانا شهادت می¬دهم كه معبود بر حقی به غیر از تو وجود ندارد، و تنها هستی و شریكی [در ذات و صفات و معبودیت] نداری، پادشاهی و ستایش و سپاس برای تو است [و] تو بر هر كاری توانایی، و شهادت می¬دهم محمد بنده و رسول توست، و گواهی می¬دهم وعده‌ی تو حق و دیدارت حق و بهشت حق است، و قیامت می¬آید، و شكی در آن نیست، و تو هر آنچه كه در قبرهاست برانگیخته خواهی¬ كرد، و گواهی می¬دهم كه اگر تو، مرا بحال خودم واگذاری به تباهی و شرمگاه و گناهان كبیره و صغیره واگذار كرده‌ای، و همانا من آرام نمی¬گیرم بجز به رحمتت، گناه مرا بیامرز كه مسلماً آمرزنده¬ی گناهی غیر از تو نیست، و توبه مرا بپذیر كه همانا بسیار توبه پذیر و دائماً رحمت كننده¬ای [۸۳].

[۸۳] حاكم در المستدرک: (۱/۵۱۶)، و احمد در المسند: (۵/۱۹۱)، و در طبعة الدار آن: (۲۱۷۲۴)، والمنذری در الترغیب و الترهیب: (۱/۴۵۸)، و ابن حجر در المطالب العالیة: (۳۴۰۹).