فصل:

اما حدیثی از ابی رزین عقیلی كه امام احمد / روایت كرده است: گفتیم: ای فرستاده خداوند! آیا هر كدام از ما پروردگار خویش را روز قیامت می¬بیند؟ فرمود: بله، گفتم: نشانه آن در مخلوقاتش چیست؟ فرمود: آیا هر كدام از شما در شب بدر به ماه نمی¬نگرد؟ گفتیم: بله، فرمود: [و البته] خداوند بزرگتر و عظیمتر است [۷۳].

[۷۳] ابوداود در سننش: (۴۷۳۱)، و ابن ماجه در سننش: (۱۸۰)، و احمد در المسند: (۴/۱۱)، و طبعة الدار آن: (۱۶۱۹۲)، و الهندی در كنز العمال: (۳۹۲۰۳) و (۳۹۲۱۶)، و دارقطنی در سننش: (۱۸۶).