فصل:

اما حدیث بریده بن حصیب كه از پیامبر ج روایت كرده است: هیچكدام از شما نیست بجز اینكه خداوند را ملاقات می¬كند در حالیكه بین او و خداوند پرده و مترجمی نخواهد بود [۷۲]. این حدیث با الفاظ متشابه دیگری نیز روایت شده است:

- نیست از شما كسی، به جز آنكه، بر خداوند عرضه شود (درحالیكه) بین او و خداوند مترجمی نخواهد بود.

- نیست از شما كسی، به جز آنكه، روز قیامت خداوند با او صحبت می¬كند و بین او و خداوند مترجمی نخواهد بود.

- نیست از شما كسی، به جز آنكه، خداوند روز قیامت با او صحبت می¬كند و بین او و خداوند مترجمی نخواهد بود.

- نیست از شما كسی، به جز آنكه، پروردگارش با او صحبت خواهد كرد و بین او و خداوند مترجمی نخواهد بود.

- نیست از شما كسی، به جز آنكه، پروردگارش با او صحبت خواهد كرد و بین او و خداوند پرده ای نخواهد بود.

- نیست از شما كسی، به جز آنكه، پروردگارش با او صحبت خواهد كرد و بین او و خداوند جداكننده¬ای نخواهد بود.

[۷۲] بخاری در صحیحش: (۷۴۴۳) و (۷۵۱۲)، و احمد در المسند: (۴/۲۵۶ و ۳۷۷) و طبعة الدار آن: (۱۹۳۹۰)، و ابن ماجه در سننش: (۱۸۵) و (۱۸۴۳)، و بیهقی در السنن الكبری: (۴/۱۷۶)، و طبرانی در المعجم الكبیر: (۱۷/۸۲ و ۱۰۱)، و الهندی در كنز العمال: (۱۵۹۴۲) و (۳۹۰۰۲)، و المنذری در الترغیب و الترهیب: (۲/۱۰).