فصل:

و حال حدیثی كه ابو موسی س روایت كرده است و در صحیح بخاری و مسلم آمده است، پیامبر ج فرمود: دو باغ وجود دارد كه ظرفها و هر آنچه در آن دو است، از نقره است و دو باغ است كه ظرفها و هر آنچه در آن دو است از طلاست و در بهشت عدن بین مردم و نگریستن به پروردگار تبارک و تعالایشان پرده بزرگی وجود دارد [۵۵]. امام احمد / از ابوموسی س آورده است: پیامبر ج فرمود: خداوند امتها را روز قیامت در یک بلندی جمع می¬كند و برای اینكه آنها را از هم جدا كند، برای هر قومی از چیزی كه [در دنیا] پرستش می¬كرده، پیكری شبیه آن می¬سازد، و بدنبال آن پیكرها می¬روند تا اینكه آتش آنها را در برمی¬گیرد، سپس پروردگارمان می¬آید، در حالیكه ما در جای بلندی قرار خواهیم داشت، و می¬فرماید: شما كیستید؟ می¬گوئیم: ما مسلمان هستیم و می¬فرماید: منتظر چه هستید؟ می¬گوئیم: منتظر پروردگارمان هستیم، می¬فرماید: اگر او را ببینید می¬شناسید؟ می¬گوئیم: بله، همانا او همتایی ندارد و خود را با روی خندان به ما نشان می¬دهد و می¬فرماید: ای مسلمانان بشارت بدهید كه همانا هر كس با شما نبود در جهنم قرار دادم، چه یهودی و چه مسیحی [۵۶]. همچنین از ابوموسی س آمده است: پیامبر ج فرمود: پروردگارمان تبارک و تعالی روز قیامت خود را خندان به ما نشان می-دهد [۵۷]. دارقطنی از ابوموسی س از پیامبر ج آورده است: روز قیامت خداوند ندا دهنده¬ای را مامور می¬كند تا با صدایی كه از اولین تا آخرین نفر، صدای او را می¬شنوند، ندا می¬دهد: خداوند به شما وعده¬ی «الحسنی» و «زیادة» را داده بود و «الحسنی» بهشت و «زیادة» نگاه كردن به پروردگار می¬باشد [۵۸].

[۵۵] بخاری در صحیحش: (۴۸۷۸) و (۴۸۸۰) و (۷۴۴۴)، و مسلم در صحیحش: (۱۸۰)، و ابن ماجه در سننش: (۱۸۶). [۵۶] احمد در المسند: (۴/۴۰۸)، و طبعة الدار آن: (۱۹۶۷۴)، و الهندی در كنز العمال: (۳۹۲۱۸). [۵۷] الزبیدی در اتحاف السادة المتقین: (۱۰/۵۵۸)، العراقی در المغنی عن حمل الاسفار: (۴/۵۲۹)، الآجری در الشریعة: (۲۸۰). [۵۸] در راویان حدیث ابان بن ابی عیاش وجود دارد كه او متروک الحدیث است.