مشخصات کتاب

داستان اسلام صحابه
تأليف:

عبدالله بن عبدالعزیز الجبرین


مترجم:

گروه علمی فرهنگی موحدین