فصل سى وچهارم: درباره شكار، و حيوانهايى كه ذبح مى‌شوند