سوره ناس

سوره ناس آيه ۱

‏متن آیه: ‏

﴿قُلۡ أَعُوذُ بِرَبِّ ٱلنَّاسِ ١

ترجمه:

‏بگو: پناه می‌برم به پروردگار مردمان‌‏

توضيحات:

‏«قُلْ»: مخاطب پیغمبر است که الگو و پیشوا است، و به پیروی از این قُدوه مبارک والامقام، همه مؤمنان باید چنین گویند و به چنان پناهی روند.‏

سوره ناس آيه ۲

‏متن آیه: ‏

﴿مَلِكِ ٱلنَّاسِ ٢

ترجمه:

‏به مالک و حاکم (واقعی) مردمان.‏

توضيحات:

‏«مَلِكِ»: صاحب. فرمانروا. عطف بیان، یا بدل، و یا صفت (رَبِّ) است (نگا: اعراب‌القرآن درویش).‏

سوره ناس آيه ۳

‏متن آیه: ‏

﴿إِلَٰهِ ٱلنَّاسِ ٣

ترجمه:

‏به معبود (به حقّ) مردمان.‏

توضيحات:

‏«إِلهِ»: معبود (نگا: بقره‌ / ۱۳۳).‏

سوره ناس آيه ۴

‏متن آیه: ‏

﴿مِن شَرِّ ٱلۡوَسۡوَاسِ ٱلۡخَنَّاسِ ٤

ترجمه:

‏از شر وسوسه‌گری که واپس می‌رود (اگر برای چیره‌شدن بر او، از خدا کمک بخواهی و خویشتن را در پناهش داری).‏

توضيحات:

‏«الْوَسْوَاسِ»: وسوسه‌کننده. وسوسه‌گر. مراد اهریمن است. اسم مصدر است و به معنی اسم فاعل، یعنی «مُوَسْوِس‌» به کار رفته است. «الْـخَنَّاسِ»: واپس رونده. یعنی موجودی است که برای گول زدن شخص به سراغش می‌آید، ولی همین که آن فرد برای نبرد با او از خدا یاری خواست، شکست می‌خورد و واپس می‌کشد و میدان را خالی می‌کند و در انتظار فرصت بعدی می‌ماند.‏

سوره ناس آيه ۵

‏متن آیه: ‏

﴿ٱلَّذِي يُوَسۡوِسُ فِي صُدُورِ ٱلنَّاسِ ٥

ترجمه:

‏وسوسه‌گری است که در سینه‌های مردمان به وسوسه می‌پردازد (و ایشان را به‌سوی زشتی و گناه و ترک خوبی‌ها و واجبات می‌خواند).‏

توضيحات:

‏«النَّاسِ»: اشخاص. افراد. گذشته از انسان‌ها، جنّی‌ها هم مراد است. چرا که در قرآن واژه «رِجَال‌» و «نَفَر» هم برای جنّی‌ها به کار رفته است (نگا: جنّ‌ / ۱ و ۶، أحقاف‌ / ۲٩) و یکی از دو گروه مخاطب قرآن هستند (نگا: أنعام‌ / ۱۳۰، أعراف‌ / ۳۸ و ۱٧٩، ذاریات‌ / ۵۶).‏

سوره ناس آيه ۶

‏متن آیه: ‏

﴿مِنَ ٱلۡجِنَّةِ وَٱلنَّاسِ ٦

ترجمه:

‏(در سینه‌های مردمانی) از جنّی‌ها و انسان‌ها.‏‏

توضیحات:

‏«مِنْ»: این حرف، بیانیه است. یا بیان (ناس) در آیه پنجم است که معنی آن گذشت، و یا بیان (وسواس) که معنی چنین خواهد بود: وسوسه‌گری که از شیاطین جنّی است، و یا از انسان‌های شیطان صفت (نگا: بقره‌ / 14، انعام‌ / 112، مؤمنون‌ / 97).‏