مقدمه

الحمدلله رب العالمین والصلاة والسلام علی المبعوث رحمه وهدایه للعالمین سید ولد آدم وإمام الغر المیامین وعلی آله وصحابته ومن اهتدی بهداه إلی یوم الدین وبعد:

از بعضی برادران طالب العلم و علماء و همچنین بعضی افراد منتسب و مدعی علم که بهره‌ای از علم ندارند شنیده‌ام که فعالیت‌های جمعی فقط حق امام کل یعنی رهبر همه‌ی مسلمانان است و هر جماعتی که به طور خودجوش برای جهاد یا دعوت یا انجام عملی از اعمال نیک و خیر تأسیس شودمشروعیت ندارد و جماعت‌های دعوت اسلامی که در شرق و غرب جهان وجود دارد مثل جماعت‌های سلفی و جماعت‌های تبلیغ و جماعت‌های اخوان المسلمین و جماعت‌های دیگر جماعت‌های جدایی و تفرقه است و قیامشان جایز نیست و در نتیجه عملشان نامشروع است.وبعضی از همین افرادی که به نوارشان گوش داده‌ام ادعا کرده‌اند که این جماعت‌ها در ردیف معتزله و خوارج‌اند زیرا با تأسیس این جماعت‌ها بر جماعت مسلمانان و بر حکام مسلمان خروج نموده‌اند.همچنین ادعا کرده‌اند این جماعت‌ها از راه و روش رسول اللهص عدول کرده‌اند و در دعوت الی الله راه و منهجی جدا از راه و منهج رسول اللهص اتخاذ کرده‌اند.

چون دیدم بسیاری از فرزندان مسلمانان فریب این فتوای باطل و حرف مفتی که متکی به علم و عقل نیست، خورده‌اند و از جهتی خداوند بیان و عدم کتمان را واجب نموده بر آن شدم این کتابچه‌ی مختصر را بنویسم.تا از این طریق حق را بیان کرده باشم و مشکل برطرف شود و با حول وقوه‌ی الهی به راه راست هدایت شویم. تنها از خدا می‌خواهم این عملم را خالص برای خود بگرداند و آن را حقیقت و درست قرار دهد زیرا او شنوا و داناست.

عبدالرحمن عبدالخالق آل یوسف (کویت)