فشار غم و اندوه بر اصحاب

خبر جانگداز وفات رسول خدا ج به همه جا رسید و مدینه بر مردم تیر و تار شد و سراسر آن را ظلمت و تاریکی فرا گرفت.

انس گوید: روزی درخشانتر و نیکوتر از روز ورود پیامبر ج به مدینه ندیدم و نیز روزی زشت‌تر و تاریکتر از روز وفات رسول خدا ج. [۶۶۱]

وقتی پیامبر ج وفات کرد، فاطمهل گفت: پدر جان! دعوت پروردگارش را بدانگاه که او را فرا خواند، اجابت کرد؛ پدر جان! باغ فردوس، جایگاه اوست! پدر جان! خبر وفاتش را با جبرئیل باز می‌گوییم! [۶۶۲]

[۶۶۱] مشکاه المصابیح (۲/۵۴٧) [۶۶۲] صحیح بخاری (۲/۶۴۱)