یک یا دو روز قبل از وفات

روز شنبه یا یکشنبه رسول خدا ج احساس کرد مقداری بهبود یافته است در حالی که دو نفر شانه‌هایش را گرفته بودند، به مسجد آمد و ابوبکرس با مردم نماز ظهر را می‌خواند؛ وقتی متوجه ورود رسول خدا ج شد، خواست خود را کنار بکشد؛ اما رسول خدا ج با اشاره نگذاشتند خود را کنار بکشد! فرمود: مرا کنار ابوبکر بنشانید، لذا ایشان را سمت چپ ابوبکر نشاندند، به این ترتیب ابوبکرس به پیامبر ج و مردم به ابوبکرس اقتدا کردند و نماز گزاردند و ابوبکرس صدای تکبیر را به مردم می‌رساند. [۶۵۱]

[۶۵۱] صحیح بخاری (۱/٩٩)