مأمورین جمع آوری زکات

پیشتر یاد آور شویم که رسول خدا ج در اواخر سال هشتم هجری به مدینه بازگشت و طولی نکشید که هلال ماه محرم سال نهم هجری رؤیت شد. رسول خدا کارگزارانش را برای جمع آوری زکات و صدقات به قبایل و مناطق مختلف اعزام نمود.

فهرست و نام و منطقه مأموریتشان از این قرار است:

۱- عیینه بن حصن به سوی قبیله بنی تمیم. ۲- یزید بن حصین به سوی قبیله اسلم و غفار. ۳- عباد بن بشر به سوی سلیم و مزینه. ۴- رافع بن مکیث به سوی جهینه ۵- عمرو بن عاص به سوی بنی فزاره. ۶- ضحاک بن سفیان به سوی بنی کلاب. ٧- بشیر بن سفیان به سوی بنی کعب. ۸- ابن لتیبه ازدی به سوی بنی ذبیان. ٩- مهاجر بن ابی امیه به سوی صنعاء که در آن جا اسود عنسی علیه او خروج کرد. ۱۰- زیاد بن لبید به سوی حضرموت. ۱۱- عدی بن حاتم به سوی طی و بنی اسد. ۱۲- مالک بن نویره به سوی بنی حنظله ۱۳- زبرقان بن بدر به سوی شاخه‌ای از بنی سعد ۱۳- قیس بن عاصم به سوی شاخه‌ای دیگر از بنی سعد ۱۵- علاء بن حضرمی به سوی بحرین ۱۶- علی بن ابی طالب به سوی نجران، هم برای جمع آوری زکات و هم برای گرفتن جزیه. همه این کارگزاران در محرم سال نهم فرستاده نشده اند؛ بلکه تعدادی از این کارگزاران پس از مسلمان شدن قبایل فرستاده شدند. آری سرآغاز اعزام این کارگزاران در محرم سال نهم هجری صورت گرفت و از اهمیت زیادی برخوردار بود و این خود، نشان دهنده میزان موفقیت دعوت اسلامی است پس از صلح حدیبیه است؛ چه رسد به پس از فتح مکه که مردم گروه گروه دین خدا را می‌پذیرفتند.