عملیات تعقیب و گریز

وقتی دشمن شکست خورد، گروهی از آن‌ها به طائف، گروهی به نخله و گروهی به سوی اوطاس متواری شدند. پیامبر ج گروهی از سوارانش را به فرماندهی ابو عامر اشعری به اوطاس فرستاد. دو گروه اندکی آنجا زد و خورد کردند و مشرکین دوباره شکست خوردند و در این زد و خورد فرمانده سوارکاران اسلام، ابوعامر اشعریس به شهادت رسید. گروهی دیگر از سواران مسلمان، مشرکین شکست خورده را که به نخله رفته بودند، تعقیب کردند و درید بن صمه را دستگیر نمودند؛ ربیعه بن رفیع او را کشت. بیشتر مشرکان فراری به سوی طائف گریختند. رسول خدا ج شخصا پس از جمع آوری غنایم، به تعقیب آنان پرداخت.