نیروهای اطلاعاتی پیامبر ج

اخبار مربوط به حرکت و مسیر دشمن به پیامبر ج رسید. بنابراین ابوحدرد اسلمیس را فرستاد و به او دستور داد به میان هوازن و هم پیمانانشان برود و چند روزی بین مردم بماند تا از اهداف و اخبار آن‌ها، اطلاعاتی کسب کند و او نیز چنین کرد.