سریه ابوقتاده به خضره

این سریه در شعبان سال هشتم هجری اعزام شد. انگیزه‌اش، این بود که بنی غطفان در ناحیه خضره- سرزمین بنی محارب در نجد- به قصد جنگ با مسلمانان جمع شدند. بنابراین پیامبر ج ابو قتاده را با ۱۵ نفر بسوی آن اعزام کرد؛ وی، عده‌ای از آن‌ها را کشت و اسیران و غنایم بسیار گرفت، و پس از ۱۵ شبانه روز به مدینه بازگشت. [۵٧٧]

[۵٧٧] رحمه للعالمین (۲/۲۳۳)، تلقیح فهوم اهل الاثر، ص ۳۳