بازتاب این جنگ

هرچند مسلمانان نتوانستند در این جنگ انتقامی را که به خاطر آن دشواری‌ها و تلخی‌ها چشیده بودند، بگیرند، اما برای نشان دادن قدرت نظامیشان به دنیای آن روز، تأثیر بزرگی داشت. به گونه‌ای که تمام عرب‌ها را به وحشت انداخت؛ زیرا رومیان در آن زمان قویترین قدرت روی زمین بودند و عرب‌ها رویارویی با رومیان را به معنای مرگ حتمی و خودکشی می‌دانستند؛ بویژه که رویارویی سپاهی کوچک و سه هزار نفری با سپاه بزرگ و دویست هزار نفری و نیز بازگشت سپاه اسلام بدون خسارت قابل ملاحظه‌ای، از عجایب آن زمان بود و نشان می‌داد که مسلمانان، نوعی دیگرند و با جنگجویانی که عرب‌ها با آنان آشنا هستند، تفاوت بسیار دارند و از جانب خداوند، نصرت و یاری می‌شوند و رهبرشان، بحق فرستاده خدا است. به همین خاطر می‌بینیم قبایل سرسخت و کینه توزی که همواره علیه مسلمین دست به شورش می‌زدند، پس از این جنگ به اسلام روی آوردند؛ تا جایی که بنی سلیم، اشجع، غطفان، ذبیان و فزار و سایر قبایل مسلمان شدند. از طرفی این جنگ، سرآغاز و مقدمه فتوحات بعدی مسلمانان در قلمرو روم و فتح سرزمین‌های دوردست توسط مسلمانان مجاهد گردید.