کشته های دو طرف

در جنگ مؤته از مسلمانان دوازده تن کشته شدند؛ اما از آمار کشته‌های رومی خبری در دست نیست؛ لیکن از تفاصیل معرکه چنین بر می‌آید که آمار کشته‌هایشان، خیلی بالا بوده است.