انگیزه جنگ مؤته

سبب جنگ مؤته این بود که رسول خدا ج حارث بن عمیر ازدیس را بعنوان سفیر با نام‌های نزد پادشاه بصری فرستاد. شرجیل بن عمرو غسانی که از جانب قیصر روم، حاکم بلقاء بود، راه را بر سفیر پیامبر ج گرفت و او را با طناب بست و گردنش را زد. در آن زمان کشتن سفیران از بزرگترین و زشت‌ترین جنایات به حساب می‌آمد که مساوی یا فراتر از اعلام جنگ بود. وقتی این خبر به پیامبر ج رسید، برایشان سخت گران آمد. لذا لشکری متشکل از سه هزار رزمنده را به سوی آنان اعزام نمود. [۵۶۶]

این سپاه در تاریخ جنگ‌های پیامبر ج بزرگترین سپاه اسلام بود که در هیچ یک از جنگ‌ها غیر از غزوه احزاب، سپاهی با این جمعیت سابقه نداشت.

[۵۶۶] زاد المعاد (۲/۱۵۵)؛ فتح الباری (٧/۵۱۱)