سریه ابان بن سعید

پیامبر ج بهتر از هر فرمانده نظامی دیگری می‌دانست که خالی بودن مدینه پس از پایان ماه‌های حرام، از نظر نظامی کار درستی نیست و قطعا از احتیاط بدور است.زیرا صحرانشینان اطراف مدینه، انتظار لحظه‌ای را می‌کشیدند که مسلمانان غافل شوند تا دست به قتل و غارت و چپاول بزنند. بنابراین پیامبر ج برای ترسانیدن صحرانشینان، سریه‌ای تحت فرماندهی ابان بن سعیدس به نجد فرستاد. ابان بن سعیدس پس از انجام مأموریتش، بعد از آنکه فتح خیبر تمام شده بود، به پیامبر ج پیوست. غالبا این سریه در صفر سال هفتم هجری بوده است؛ امام بخاری نیز این سریه را ذکر کرده است. [۵۴۶] اما ابن حجر می‌گوید: وضع این سریه، برایم نامعلوم است. [۵۴٧]

[۵۴۶] نگا: صحیح بخاری (۲/۶۰۸) [۵۴٧] فتح الباری (٧/۴٩۱)