فتح تیماء

وقتی خبر تسلیم شدن خیبر و فدک و وادی القری به یهود تیماء رسید، از خود هیچگونه مقاومتی در مقابل مسلمانان نشان ندادند؛ بلکه کسی را نزد پیامبر ج فرستادند و تقاضای صلح نمودند؛ پیامبر ج نیز از آنان پذیرفت و به آنان اجازه داد که آنجا بمانند و اموالشان در دست خودشان باشد. همچنین برای آنان صلح نام‌های بدین شرح نوشت: این قرارنامه محمد ج رسول خداست برای بنی عادیا مبنی بر اینکه آنان در پناه مسلمانان هستند و باید جزیه بپردازند، نه جنگی در کار است و نه تبعیدی. با گذشت روزگار، این پیمان، استوارتر می‌گردد. این عهدنامه را خالد بن سعید نوشت. [۵۴۴]

[۵۴۴] طبقات ابن سعد (۱/۲٧٩)