فتح فدک

هنگامی که پیامبر ج به خیبر رسید، محیصه بن مسعود را نزد یهودیان فدک فرستاد تا آن‌ها را به اسلام فراخواند؛ اما آن‌ها نپذیرفتند، ولی بعد از اینکه خداوند، فتح خیبر را برای مسلمانان فراهم نمود، اهل فدک به وحشت افتادند؛ لذا کسی را نزد پیامبر ج فرستادند تا با ایشان قرارداد صلحی همانند خیبریان ببندد. پیامبر ج نیز پیشنهاد آن‌ها را پذیرفت. بدین ترتیب فدک، ملک خالص شد؛ زیرا مسلمانان برای فتح آن زحمتی متحمل نشده و هیچ اسب و شتری را به تاخت و تاز درنیاورده بودند. [۵۴۱]

[۵۴۱] سیرة ابن هشام (۲/۳۳٧، ۳۵۳)