صفحه نخست تاریخ اسلام سیرت رسول اکرم صلی الله علیه وآله وسلم کشتن دو فرزند ابی الحقیق به خاطر پیمان شکنی

کشتن دو فرزند ابی الحقیق به خاطر پیمان شکنی

علی رغم این عهد و پیمان، دو پسر ابو الحقیق اموال فراوانی را پنهان کردند؛ از جمله پوستی را که در آن پول و جواهرات حیی بن أخطب قرار داشت، حیی بن اخطب بعد از آواره شدن بنی نضیر، این اموال را با خودش به خیبر آورده بود. ابن اسحاق می‌گوید: کنانه بن ربیع را نزد پیامبر ج آوردند که گنج‌های بنی نضیر در اختیار او بود. رسول خدا ج از او پرسید: گنجینه‌های بنی نضیر کجاست؟ اول انکار کرد و گفت: از جایشان اطلاعی ندارم. مردی از یهودیان آمد و گفت: من کنانه را هر شب می‌دیدم که در این خرابه، پرسه می‌زند. پیامبر ج به کنانه گفت: قبول داری که اگر گنجینه‌ها را نزد تو یافتیم، تو را بکشیم. گفت: آری، پیامبر ج دستور داد آن خرابه را حفر کنند. مقداری از گنجینه‌ها را در آنجا پیدا کردند. پیامبر ج از بقیه گنجینه‌ها پرسید؛ اما او از دادن آن‌ها خودداری کرد. پیامبر ج او را به زبیرس سپرد و گفت: «او را شکنجه کن تا هر آنچه را که نزد اوست، از او بگیریم». زبیر سنگ آتش زن‌های بر سینه‌اش کشید تا این که در آستانه مرگ قرار گرفت. آنگاه پیامبر ج کنانه را به محمد بن مسلمهس سپرد تا او را به قصاص برادرش محمود بن مسلمهس بکشد. محمود بن مسلمه به سایه قلعه ناعم پناه برده بود که سنگ آسیا روی سرش انداخته و او را کشتند.

ابن قیم می‌گوید: پیامبر ج دستور داد دو پسر ابی الحقیق را بکشند و کسی که قضیه پنهان نمودن گنجینه‌ها را به اطلاع پیامبر ج رساند، پسرعموی کنانه بود.

پیامبر ج در این غزوه، صفیه دختر حیی بن اخطب را به اسارت گرفت. وی، همسر کنانه پسر ابی الحقیق بود و به تازگی با هم ازدواج کرده بودند.