مذاکرات صلح

ابن ابی الحقیق کسی را نزد پیامبر ج فرستاد و پیغام داد، اجازه دهید فرود‌ایم و با شما مذاکره کنم. پیامبر ج موافقت نمود و با او مصالحه کرد مبنی بر اینکه خون جنگجویان متحصن در دژها مصون و محفوظ باشد و زنان و کودکان و یهودیان در اختیار خودشان قرار گیرند و یهودیان، به همراه زنان و کودکانشان، از خیبر بروند و تمام دارایی‌ها، زمین‌ها و طلا و نقره و اسب‌ها و سلاح‌های خود را در اختیار پیامبر ج بگذارند و تنها با لباس‌هایی که بر تن دارند، خیبر را ترک کنند. [۵۲٩]

آنگاه پیامبر ج فرمود: اگر چیزی را از من پنهان کرده باشید، خدا و رسولش برای شما هیچ تعهدی نخواهند داشت. بدین ترتیب یهودیان، این مطلب را نیز ضمن معاهده صلح پذیرفتند. [۵۳۰]

به دنبال این قرارداد، همه دژها تسلیم مسلمانان شد و فتح خیبر به پایان رسید.

[۵۲٩] در روایت ابو داورد رحمه الله، تصریح شده که براساس این پیمان صلح، مسلمانان به یهودیان اجازه دادند که یهودیان به هنگام خروج از خیبر، به اندازه بار شترانشان، از اموال و دارایی‌های خویش، با خود ببرند. نگا: سنن ابی داود (۲/٧۶) [۵۳۰] زادالمعاد (۲/۱۳۶)