فتح بخش دوم خیبر

هنگامی که ناحیه نطات و شق فتح شد، پیامبر ج به سوی ناحیه کتیبه رفت. همه فراریانی که از نطاه و شق گریخته بودند، در این ناحیه پناه گرفته بودند. سیره نویسان درباره اینکه آیا جنگی در سه قلعه ناحیه کتیبه رخ داده است یا خیر، اختلاف نظر دارند. در عبارت ابن اسحاق تصریح شده که قلعه قموص با جنگ فتح شده است. [۵۲۸]

اما واقدی با صراحت تمام می‌نویسد که قلعه‌های این بخش بدون جنگ فتح شده است؛ البته ممکن است که مذاکره‌ای برای تسلم قلعه مقوص، به دنبال جنگ و درگیری انجام شده باشد و دو قلعه دیگر بدون جنگ، به دست مسلمانان افتاده باشند.

به هر حال رسول خدا ج در ناحیه کتیبه، حلقه محاصره را تنگ نمود؛ این محاصره، ۱۴ روز به طول انجامید. یهودیان به هیچ عنوان از قلعه‌هایشان بیرون نمی‌آمدند تا آنکه پیامبر ج تصمیم گرفت منجنیق نصب کند و چون یهودیان یقین پیدا کردند که هلاک خواهند شد، درخواست صلح نمودند.

[۵۲۸] نگا: سیرة ابن هشام (۲/۳۳۱، ۳۳۶، ۳۳٧). از نحوه گزارش ابن اسحاق، معلوم می‌شود که در فتح قلعه مقوص، هیچ مذاکره‌ای صورت نگرفته است.