ورود پیامبر ج به مدینه

در شبانگاه همان روز- یعنی شنبه، ٧ ماه شوال سال سوم هجری پیامبر به مدینه بازگشت و چون به خانه رسید، شمشیرش را به دخترش فاطمهل داد و گفت: «خون‌های این شمشیر را بشوی که بخدا، امروز برای من شمشیر خوبی بود». علی بن ابی طالبس نیز شمشیرش را به فاطمه داد و گفت: این را نیز تمیز کن، زیرا برای من شمشیر خوبی بود.

رسول خدا ج به علی فرمود: اگر تو امروز خوب جنگیدی، سهل بن حنیف و ابودجانه هم صادقانه جنگیدند و پایداری کردند. [۴۲٩]

[۴۲٩] سیره ابن هشام (۲/۱۰۰)