آگاهی از موقعیت مشرکین

پیامبر خدا ج علیس را مأمور کردکه مشرکین را تعقیب کند و گفت: به دنبال آنان برو؛ ببین اگر بر شتران سوار شدند و اسب‌ها را یدک می‌کشند، بدان که به قصد مکه در حرکتند و اگر بر اسبان سوار شده و شتران را یدک می‌کشند، قصد مدینه رادارند و اگر چنین قصدی داشته باشند، سوگند به خدا به جنگ آنان می‌رویم. علیس گوید: من، آنان را تعقیب کردم، دیدم بر شتران سوار شدند و اسب‌ها را یدک می‌کشیدند، فهمیدم که عازم مکه هستند. [۴۱٧]

[۴۱٧] سیره ابن هشام (۲/٩۴)، در فتح الباری (٧/۳۴٧)آمده است که سعد بن ابی وقاصس مشرکان را تعقیب کرد.