قرار جنگی دوباره در بدر

ابن اسحاق می‌گوید: هنگامی که ابوسفیان و همراهانش، قصد بازگشت به مکه را نمودند. ابوسفیان فریاد زد: وعده ما و شما، سال دیگر در بدر. رسول خدا ج به یکی از یارانش فرمود: «بگو: آری وعده دیدار، سال آینده در بدر». [۴۱۶]

[۴۱۶] ابن هشام (۲/٩۴)