مثله کردن شهدا

این، آخرین حمله مشرکان بر ضد پیامبر ج بود. آنان، از سرنوشت پیامبر ج بی خبر بودند و البته تا حدی اطمینان داشتند که پیامبر ج را کشته‌اند. بنابراین به اردوگاهشان بازگشتند و برای بازگشت به مکه آماده شدند. بعضی از آنان، از جمله زنانشان، به مثله کردن شهدا پرداختند. آنان، گوش و بینی و آلت تناسلی کشتگان مسلمانان را قطع می‌نمودند و شکم‌هایشان را پاره می‌کردند. هند، جگر حمزهس را درآورد و جوید، اما چون نتوانست فرو ببرد، بیرون انداخت و از گوش‌ها و بینی‌های شهدا دستبند و خلخال درست کرد. [۴۰۶]

[۴۰۶] ابن هشام (۲/٩۰)