نخستین آتش جنگ

دو سپاه به هم نزدیکتر شدند، مرحله جنگ تن به تن فرا رسید. نخستین جرقه جنگ را پرچمدار سپاه قریش طلحه بن ابی طلحه عبدری زد. وی، یکی از شجاعترین سوارکاران قریش بود که مسلمانان به او قوچ جنگی می‌گفتند. او، سوار بر شتر به میدان‌آمد و مبارز طلبید. مردم به خاطر شجاعتش از او دوری می‌کردند، اما زبیرس به سوی او رفت و بدون اینکه به او مهلتی بدهد، همانند شیر ژیان خود را رویش انداخت و با شمشیر، سر از تنش جدا کرد.

پیامبر ج که شاهد این مبارزه شگفت انگیز بود، تکبیر گفت و مسلمانان هم تکبیر گفتند. رسول خدا ج زبیرس را ستود و فرمود: «هرپیامبری یاوری دارد و یاور من، زبیرس است».