ساعت صفر و‌ آغاز جنگ

اولین کسی که جرقه جنگ را زد، اسود بن عبدالاسد مخزومی بود. او، مردی بدخو و فتنه انگیز بود. وی، از میان سپاه قریش بیرون آمد و گفت: با خدا عهد کرده‌ام که باید از حوض مسلمانان آب بنوشم یا آن را ویران کنم؛ هرچند در این راه کشته شوم. از این طرف حمزه بن عبدالمطلبس برای جنگ او بیرون شد و چون رویاروی هم قرارگرفتند، حمزهس ضربتی به او زد که یک پایش را از ساق قطع کرد و او که نزدیک حوض بود به پشت افتاد و همچنان خود را به طرف حوض می‌کشاند تا به سوگندش جامه عمل بپوشاند. حمزهس او را تعقیب کرد و با چند ضربه او را کشت، در حالی که کنار حوض رسیده بود.