ادامه حرکت سپاه اسلام

پس از آن رسول خدا ج باسپاه از ذفران به راه افتاد و تپه‌های أصافر را پشت سر نهاد و به منطقه دبه رسید و تپه حنان را که همچون کوه بزرگ است، سمت راستش وانهاد و به راهش ادامه داد تا به نزدیکی بدر رسید.