غزوه سفوان

در ماه ربیع الاول سال دوم هجری برابر با سپتامبر سال ۶۲۳ میلادی کرز بن جابر فهری با نیرویی اندک از مشرکین به گله‌های گوسفند مردم مدینه شبیخون زد و آنهارا به غارت برد. بنابراین رسو ل خدا ج با هفتاد نفر از اصحاب به قصد تعقیب آنان بیرون شدند و تا جایی به نام سفوان از نواحی بدر پیش رفتند، اماچون اثری از کرز و یارانش ندیدند، بدون جنگ و درگیری بازگشتند. این غزوه بدر الاولی نامیده می‌شود. پیامبرج در این غزوه زیدبن حارثهس را بر مدینه گماشت و پرچم سفید به دست علیس بود.