غزوه بواط [۳۳۸]

در ماه ربیع الاول سال دوم هجری مصادف با سپتامبر ۶۲۳ میلادی رسو ل خدا ج با دویست نفر از یارانش به قصد کاروان قریش که در آن امیه بن خلف جمحی با دویست مرد از قریش بود، از مدینه بیرون شد. در این کاروان دو هزار و پانصد شتر وجودداشت و پیامبر ج تا جایی به نام بواط از ناحیه رضوی پیش رفتند و باکسی درگیر نشدند.

در این غزوه سعد بن معاذس را در مدینه جانشین خود کرد و پرچم سفید به دست سعد بن ابی وقاصس بود.

[۳۳۸] بواط و رضوی دو کوه فرعی از رشته کوه‌های جهینه اندکه در کنار مسیر شام و ۴۸ میلی مدینه قرار گرفته‌اند.