ساختن جامعه جدید

قبلاً یادآور شدیم که رسول خدا ج درمدینه در محله بنی نجار در روز جمعه، دوازده ربیع الاول سال اول هجری و مطابق با ۲٧ دسپتامبر سال ۶۲۲ میلادی بار انداخت.

شتر پیامبر بر روی زمینی جلوی خانه ابوایوب انصاریس به زمین خوابید و پیامبرج فرمود: اگرخداوند بخواهد خانه‌ام همین جا خواهد بود. و پس از آن به خانه ابوایوبس رفت.