افشای پیمان عقبه

وقتی بیعت،‌ انجام شد و مسلمانان، با احتیاط کامل در حال بازگشت بودند، در آخرین لحظات ‌یکی از شیاطین از این اجتماع و گردهمایی، اطلاع یافت و چون این امکان وجود نداشت که قبل از پراکنده شدن مسلمانان، این خبر را به سران قریش برساند تا آن جماعت را در عقبه، غافلگیر کنند، ‌لذا بر فراز تپه‌ای رفت و با صدای بلند بانگ برآورد:

ای خانه نشینان! آیا می‌دانید که مذمم [۲۵۴] و از دین برشتگان برای جنگ با شما پیمان بسته‌اند؟ رسول خدا ج به یارانش فرمود:‌ «این، شیطان عقبه است؛ به خدا سوگند، ای دشمن خدا! حتماً کار تو را یکسره خواهم کرد». [۲۵۵]

[۲۵۴] مذمم یعنی نکوهید؛ کفار این نام را دربرابر اسم محمد (ستوده) بر رسول خدا ج می‌نهادند. [۲۵۵] زادالمعاد (۲/۵۱)