دوازده نماینده

پس از اینکه بیعت تمام شد، رسول خدا ج از آنان خواست تا ۱۲ نفر را به عنوان نماینده خود تعیین کنند تا از جانب آنان مسئولیت اجرای مواد پیمان را برعهده بگیرند.

آن حضرت ج به حاضرین فرمود: دوازده نفر از خودتان را به عنوان نماینده و رهبر معرفی کنید تا بر قومشان ناظر باشند.. همانجا این انتخاب انتخاب صورت گرفت که ٩ نفر از خزرج و ۳ نفر از اوس بودند.

نمایندگان خزرج: ۱. اسعد بن زراره بن عدس، ۲. سعد بن ربیع بن عمرو، ۳. عبدالله بن رواحه بن ثعلبه، ۴. رافع بن مالک بن عجلان، ۵. براء بن معرور بن صخر، ۶. عبدالله بن عمرو بن حرام، ٧. عباده بن صامت بن قیس، ۸. سعد بن عباده بن دلیم، ٩. منذر بن عمرو بن خنیس.

سرداران اوس: ۱. اسید بن خضیر بن سماک، ۲. سعد بن خیثمه بن حارث، ۳. رفاعه بن عبدالمنذر بن زبیر. [۲۵۲]

وقتی انتخاب این نمایندگان به پایان رسید، پیامبر ج از آن‌ها به عنوان نمایندگان و مسئولان اجرای پیمان، عهد دیگری نیز گرفت و خطاب به آنان فرمود: «شما برمسایل قوم و قبیله تان، کفالتی همچون کفالت حواری‌ها برای عیسی بن مریم دارید و من بر قوم خودم، کفیل هستم».

گفتند: آری. [۲۵۳]

[۲۵۲] برخی، نام ابوالهیثم بن تیهان را به جای رفاعه، ثبت کرده‌اند. [۲۵۳] نگا: ابن هشام (۱/۴۴۳، ۴۴، ۴۴۶).