مواد پیمان

امام احمد/ مواد پیمان را از جابر نقل کرده است. جابر می‌گوید: گفتیم: ای رسول خدا! بر چه چیز باتو بیعت کنیم؟ فرمود:

۱- بر شنیدن و اطاعت کردن در همه حال، چه در شادمانی و نشاط و چه در ضعف و افسردگی

۲- بر انفاق کردن در حال تنگدستی و توانگری

۳- بر امر به معروف و نهی ازمنکر

۴- بر اینکه به خاطر خدا قیام کنید و سرزنشِ سرزنش کنندگان، بر شما اثری نگذارد.

۵- و بر اینکه مرا یاری دهید هنگامی که نزدتان آمدم و مرا حفاظت کنید همانطور که خودتان و زنان و فرزندانتان را حفاظت می‌کنید و پاداشتان، بهشت خواهد بود. [۲۴۴]

درروایت کعب که ابن اسحاق روایت می‌کند، ‌تنها بند اخیر آمده است.

کعب می‌گوید: رسول خدا ج سخن گفت وآیاتی از قرآن را تلاوت نمود و سپس ما را به سوی خدا فراخواند و به پذیرش اسلام تشویق کرد و فرمود: «با شما بیعت می‌کنم به شرط اینکه مرا از آنچه زنان و پسران خود را حفظ و نگهداری می‌کنید، ‌حفظ کنید».

گوید: براء بن معرور، دست پیامبر ج را گرفت و گفت: آری سوگند به آن ذاتی که تو را به حق مبعوث فرموده، از تو چنان حمایت می‌کنیم که از جان و ناموس خود حفاظت می‌کنیم. ای رسول خدا! با ما بیعت کن که ما، مردان نبردیم و آن را نسل به نسل، از پدرانمان به ارث برده‌ایم.

گوید: در همین حال که براء بن معرور با رسول خدا ج صحبت می‌کرد، ابوالهیثم بن تیهان گفت:

«ای رسول خدا! ما با مردم(یعنی با یهودیان) عهد و پیمان‌هایی داریم و مجبوریم با این وضعیت این پیمان‌ها را قطع کنیم. آیا اگر ما چنین کنیم و پس از آنکه خداوند تو را پیروزگردانید، نزد قوم خودت برمی گردی و ما را تنها می‌گذاری؟

رسول خدا ج تبسمی کرد و گفت: ما با هم، هم خون و هم سرنوشت هستیم، خرابی و شکست شما، خرابی و شکست من است؛ من، از شمایم و شما ازمن هستید؛ با هرکس بجنگید،‌ من هم می‌جنگم و با هرکس صلح کنید، من نیز صلح می‌کنم. [۲۴۵]

[۲۴۴] روایت امام احمد باسند حسن، حاکم و ابن حبان، این حدیث را صحیح دانسته اند؛ نگا: سیرة الرسول، ص ۱۵۵. ابن اسحاق روایتی نظیر این را از عبادة بن صامتس نقل کرده که یک بند دیگر نیز دارد و آن،‌اینکه: بر سر زمامداری، نزاع و کشمکش نکنیم». نگاه: سیرة ابن هشام (۱/۴۵۴). [۲۴۵] سیره ابن هشام (۱/۴۴۲)