ازدواج با سودهل

در شوال سال دهم بعثت رسو ل خدا ج با سوده دختر زمعه ازدواج نمود.

این زن از کسانی بود که از دیرزمانی مسلمان شده و درمرحلۀ دوم به حبشه هجرت کرده بود. شوهر این زن، سکران بن عمرو بود که مسلمان شد و با زنش هجرت کرد و در سرزمین حبشه درگذشت؛ هنگام بازگشت سوده به مکه و پس از پایان (عده‌اش)پیامبر ج از او خواستگاری کرد و با او ازدواج نمود.

سوده، اولین زنی است که بعد از خدیجهل به ازدواج رسول خدا ج در آمد؛ وی پس از چند سال نوبتش را به عایشهل بخشید. [۲۰۲]

[۲۰۲] رحمه للعالمین(۲/۱۶۵)؛ تلقیح فهوم أهل الأثر، ص۱۰.