بازگشت به آغوش مادر مهربان

پس از این جریان، حلیمه بیمناک شد و او را به مادرش برگرداند و تا شش سالگی همراه مادر بود. [۸۴]

آمنه به پاس وفاداری به شوهر فقیدش مناسب دید به زیارت قبر او در یثرب برود. بنابراین آمنه با فرزند یتیمش – محمد ج - و خدمتگزارش ام ایمن و سرپرست وی عبدالمطلب برای سفری پانصد کیلومتری از مکه بیرون شد و راهی یثرب گردید. یک ماه در یثرب ماند و سپس بازگشت. هنگام بازگشت از سفر در راه بیمار شد و بیماریش سخت گردید و در منطقۀ (ابواء) درمیان مکه و مدینه وفات یافت. [۸۵]

[۸۴] تلقیح فهوم أهل الأثر، ص ٧؛ سیره ابن هشام (۱/۱۶٧) [۸۵] ابن هشام (۱/۱۶۸)؛ تلقیح فهوم أهل الأتر، ص ٧؛ محاضرات تاریخ الأمم الأسلامیه (۱/۶۳)؛ فقه السیره غزالی ف ص ۵۰.