مشخصات کتاب

سخنی با اهل دعوت
تأليف:

عبدالله خاطر


مترجم:

محمد ابراهیم کیانی