چاپ و شرح سنن ابن ماجه:

کتاب سنن ابن ماجه توسط محمد فؤاد عبد الباقی در دو جلد چاپ شده است.

۱- از مشهورترین شرح آن شرح امام جلال الدین سیوطی (متوفی ٩٩۱هـ) بنام «مصباح الزجاجه علی ابن ماجه» می‌باشد.

۲- همچنین شیخ ابو الحسن بن عبد الهادی سندی مدنی (متوفی ۱۱۳۸هـ) شرحی بنام «کفایه الحاجه فی شرح ابن ماجه» نوشته است.