تأليفات:

امام ابن ماجه در تفسیر، تاریخ وحدیث کتاب‌های را تألیف کرد که عبارتند از:

۱- سنن ابن ماجه

۲- تفسیر القران الکریم

۳- کتاب التاریخ

مهمترین کتاب ایشان که بدست ما رسیده کتاب «السنن» می‌باشد که ششمین کتاب از کتب حدیث به شمار می‌آید.